واژه‌نامه

سند واژه‌نامه (glossary) دربرگیرنده‌ی تعریف واژه‌ها، اصطلاحات، و مفاهیم خاص دامنه‌ی پروژه‌ی طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری است. علاوه بر اصطلاحات و مفاهیم دامنه‌ی مسأله، اصلاحات و واژه‌هایی که ممکن است برای خوانندگان یا استفاده‌کننده از دستاوردهای کلیدی پروژه نظیر سند چشم‌انداز (vision)، سند معماری نرم‌افزار، یا توصیف موارد کاربرد (use case specification) و یا هر سندِ دیگری، نا آشنا باشد، در سند واژه‌نامه تعریف می‌شود.

قالب اولیه‌ی سند واژه‌نامه (glossary)

تماس با ما

در حال ارسال

Log in with your credentials

Forgot your details?